(????) (cont.)
Sally  b. c 1796
Sally  b. c 1802
Sally  b. c 1815
Sally Minerva  b. c 1837
Sally R.  b. 15 Aug 1883, d. 26 Jan 1969
Samantha  d. 17 Jun 1874
Samantha  b. c 1831
Samuel S.  b. c 1913
(????) (cont.)
Sarah  d. c 1821
(????) (cont.)
(????) (cont.)
Sarah  b. 1654, d. 22 Oct 1727
Sarah  b. c 1664, d. 3 Sep 1739
Sarah  b. 11 Aug 1709
Sarah  b. c 1744
Sarah  b. c 1782, d. 1841
Sarah  b. c 1788
Sarah  b. c 1790
Sarah  b. c 1791, d. 22 Oct 1868
Sarah  b. c 1794, d. 1 Apr 1871
Sarah  b. c 1803
Sarah  b. c 1803, d. 29 Apr 1831
Sarah  b. c 1810
Sarah  b. c 1814
Sarah  b. c 1816
Sarah  b. c 1817
Sarah  b. c 1819, d. b 1860
Sarah  b. c 1820
Sarah  b. c 1824
Sarah  b. c 1824
Sarah  b. c 1836
Sarah  b. c 1836
Sarah  b. Aug 1841
Sarah  b. c 1843
Sarah  b. c 1849
Sarah  b. c 1850
Sarah  b. Jun 1850
Sarah  b. c 1853
Sarah  b. c 1853
Sarah  b. Jun 1854
Sarah  b. c 1856
Sarah  b. c 1859
Sarah  b. Nov 1861
Sarah  b. c 1867
Sarah  b. c 1887
Sarah A.  d. b 1896
(????) (cont.)
Sarah A.  b. c 1810, d. 21 Oct 1846
Sarah A.  b. c 1815
Sarah A.  b. c 1820
Sarah A.  b. Feb 1837, d. b 1910
Sarah A.  b. Apr 1844
Sarah A.  b. 10 Apr 1848, d. 26 Apr 1867
Sarah A.  b. Feb 1875
Sarah C.  b. Jun 1871
Sarah E.  b. c 1828
Sarah E.  b. Oct 1867
Sarah E.  b. c 1898
Sarah E.  b. 29 Aug 1904, d. 26 May 1999
Sarah Jane  b. c 1827